Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen baseert het interne toezicht, naast uiteraard eigen inzicht en ervaring, op voornamelijk de volgende aspecten:  

  • de financiële continuïteit van de corporatie de relevante wet- en regelgeving
  • de realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven (in casu de in het BBSH opgenomen prestatievelden)
  • de jaarlijkse toetsingsbrieven van het Centraal fonds voor de Volkshuisvesting en van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • het treasurystatuut
  • de procedure rondom opdrachtverstrekking aan derden (inclusief omgangsvormen met derden)
  • het ondernemingsplan
  • het strategisch voorraadbeleid en huurbeleid
  • het risicobeleid
  • de met de directeur-bestuurder in het kader van het jaarlijkse functioneringsgesprek gemaakte afspraken

Integriteitsbeleid

Kernvoorwaarden die richtinggevend zijn voor de wijze waarop we extern en intern handelen zijn: klantgericht, professioneel, resultaatgericht, transparant en integer.