Prestatieafspraken

Samenwerken aan een duurzaam betaalbare woningvoorraad

Vier woningcorporaties en gemeente Zutphen hebben op 19 maart 2014 het convenant Prestatieafspraken Wonen 2014 t/m 2018 getekend. In het convenant staan afspraken die in het teken staan van samen-werken aan een duurzaam betaalbare woningvoorraad in de gemeente Zutphen. Gemeente Zutphen, Woonbedrijf ieder1, Woningbedrijf Warnsveld, Woningstichting Ons Huis en Woningstichting Mooiland hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de uitvoering van het woonbeleid in Zutphen. Deze zogenoemde prestatieafspraken zijn een uitwerking van de Woonvisie zoals die in juni 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Accentverschuivingen maar nog steeds samen

In het vorige convenant was veel aandacht voor nieuwbouw. In het nieuwe convenant ligt de nadruk op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de bestaande woningen en woonomgeving voor en door bewoners en nieuwe inwoners. De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen in combinatie met het verbeteren van woningen. Ook is er veel aandacht voor de betaalbaarheid van de huren, de rol van de corporaties in de sociale wijkteams en huisvesting van mensen met een zorgvraag. De grootste nieuwbouwopgave ligt in Noorderhaven, waar Woonbedrijf ieder1 huurwoningen bouwt en Mooiland samen met de initiatiefnemers de haalbaarheid van het project Ubuntuplein onderzoekt. Elk jaar worden de afspraken gemonitord zodat indien nodig tussentijds kan worden bijgestuurd. Op 19 november 2015 heeft er tripartite-overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Zutphen, de corporaties Woningbedrijf Warnsveld, Ieder1, Ons Huis en de representatieve huurdersvertegenwoordiging van deze drie corporaties in het kader van het zogenaamde Bod op de prestatieafspraken (zie downloads).