Structuur

Stichting Woningbedrijf Warnsveld kent vanaf 2001 een tweelagen structuur met een directeur-bestuurder en een raad van commissarissen als toezichthoudend orgaan. De taken van het bestuur en de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten en verder uitgewerkt in een Directiestatuut en een Reglement voor de raad van commissarissen.

Bestuur

Stichting Woningbedrijf Warnsveld heeft in de heer Ing. R. Rademaker, die sinds 1 februari 1999 als directeur in dienst is en met ingang van 1 januari 2001 is benoemd tot statutair directeur (directeur-bestuurder), een eenhoofdig bestuur. Beloning directeur-bestuurder Voor de beloning van de directeur-bestuurder van Woningbedrijf Warnsveld geldt de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), de Aanpassingswet WNT (de zgn. WNT-2), en de verbijzondering van de WNT voor de woningcorporatiesector: de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 (de zgn. WNT-staffel).

De huidige directeur-bestuurder valt onder het overgangsrecht van de WNT. Dat houdt in dat beloningsafspraken boven het voor de bestuurder van het Woningbedrijf op basis van de Regeling bezoldigingsmaxima geldende maximum gedurende vier jaar worden gerespecteerd. Dat recht geldt gedurende de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017. Daarna moet de beloning in drie jaar tijd worden afgebouwd tot het voor de corporatie geldende beloningsmaximum.

De hoogte van de beloning van de directeur-bestuurder lag in 2014 boven het voor de bestuurder van het Woningbedrijf op basis van de actuele Regeling bezoldigingsmaxima geldende maximum. In de beloningsafspraken met de directeur-bestuurder is bepaald dat zijn vaste salaris jaarlijks tenminste stijgt overeenkomstig de algemene loonstijgingg volgens CAO woondiensten. In de nieuwe CAO 2014-2016 is een structurele loonstijging afgesproken van 1% per 1 november 2015 en 1,25% per 1 januari 2016. Daarnaast is een bruto eenmalige uitkering afgesproken van € 900,00 per 1 november 2015, € 450,00 per 1 april 2016 en € 450,00 per 1 juni 2016.
Om tegemoet te komen aan de bedoeling van de WNT ziet de directeur-bestuurder af van deze eenmalige uitkeringen. De Raad heeft daarop besloten de directeur-bestuurder de structurele loonstijging conform de CAO Woondiensten 2014-2016 toe te kennen.

De beloning van de directeur-bestuurder is volledig vast en kent dus geen variabel deel. De directeur-bestuurder heeft niet de beschikking over een dienstauto, maar declareert zijn reizen conform CAO. Hij heeft evenmin een vaste onkostenvergoeding.

De Raad van Commissarissen voert met de directeur-bestuurder jaarlijks aan het begin van het jaar een beoordelingsgesprek met betrekking tot het afgelopen jaar, tevens planningsgesprek voor het nieuwe jaar, en vlak voor de zomer een functioneringsgesprek. In het beoordelingsgesprek wordt vastgesteld of de in het planningsgesprek van het afgelopen jaar afgesproken prestaties zijn gerealiseerd.